ЕНПФ одним из первых применил QR-код при оказании своих услуг

Новости Щучинска, Общество 2 416

Теперь при подаче заявления о назначении пенсионных выплат и внесении изменений и (или) дополнений в реквизиты заявление можно подписать при помощи QR-кода.

Напомним, что в ЕНПФ подаются заявления на получение выплат в связи с инвалидностью 1 или 2 группы, установленных бессрочно, а также выплат за счет добровольных пенсионных взносов. Раньше сделать это можно было в офисах ЕНПФ или в личном кабинете на сайте enpf.kz посредством электронной цифровой подписи. Теперь ЭЦП можно заменить подписанием QR-кодом. Также QR-код поможет при внесении изменений и (или) дополнений в свои данные в Личном кабинете на сайте enpf.kz .

Для этого необходимо зайти в Личный кабинет на сайте enpf.kz, где при выборе указанных услуг добавлена кнопка «Подписать с QR». Данный способ подписания реализован на основе интеграции с eGov mobile, поэтому пользователь должен установить данное приложение на свой мобильный телефон и авторизоваться в нем. После нажатия на кнопку «Подписать с QR» генерируется QR-код, который содержит ссылку на сервер Фонда. Данный QR-код необходимо отсканировать с помощью мобильного приложения eGov mobile, в правом верхнем углу которого есть иконка для считывания QR-кодов.

После сканирования QR-кода открывается окно с отображением документа, который подписывается. Далее, нажав на кнопку «Подписать», пользователю нужно завершить подписание документа. В результате должно выйти сообщение «Подписание выполнено успешно»: реквизиты будут изменены, а заявление о назначении пенсионной выплаты можно посмотреть в разделе «Мои заявления».

Пока с помощью QR-кода можно выполнить две востребованные операции в Личном кабинете на сайте enpf.kz. ЕНПФ продолжает работу над расширением линейки цифровых услуг, получить которые возможно получить таким способом.

 

 

БЖЗҚ өз қызметтерін көрсетуде QR-кодты

алғашқылардың бірі болып қолданды

 

Енді зейнетақы төлемдерін тағайындау және деректемелерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы өтініш берген кезде өтінішке QR-кодтың көмегімен қол қоюға болады.

Естеріңізге сала кетейік, мерзімсіз уақытқа белгіленген 1 немесе 2 топтағы мүгедектікке байланысты БЖЗҚ-ға төлемдерді, сондай-ақ, ерікті зейнетақы жарналары есебінен төлемдер алуға өтініш беріледі. Бұрын мұны БЖЗҚ кеңселерінде немесе enpf.kz сайтындағы Жеке кабинетте электрондық цифрлық қолтаңба арқылы жасауға болатын. Енді ЭЦҚ-ны QR-кодпен қол қоюға ауыстыра аласыз. Сондай-ақ, QR-код enpf.kz сайтындағы Жеке кабинетте өз деректеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде көмектеседі.

Ол үшін enpf.kz сайтындағы Жеке кабинетке кіру керек. Мұнда көрсетілген қызметтерді таңдағанда «QR-мен қол қою» батырмасы қосылады. Қол қоюдың бұл әдісі eGov mobile интеграциясы негізінде жүзеге асырылады. Сондықтан пайдаланушы осы қосымшаны ұялы телефонына орнатып, оған кіруі керек. «QR-мен қол қою» батырмасын басқаннан кейін Қор серверіне сілтемені қамтитын QR-код жасалады. Бұл QR кодты EGOV mobile ұялы қосымшасының көмегімен сканерлеу керек, оның жоғарғы оң жақ бұрышында QR кодтарын оқуға арналған белгіше бар.

QR кодын сканерлегеннен кейін қол қойылатын құжатты көрсететін терезе ашылады. Әрі қарай, «Қол қою» батырмасын басу арқылы пайдаланушы құжатқа қол қоюды аяқтауы керек. Нәтижесінде «Қол қою сәтті аяқталды» деген хабарлама шығуы керек: деректемелер өзгертіліп,  зейнетақы төлемін тағайындау туралы өтінішті «Менің өтініштерім» бөлімінен көруге болады.

Әзірге QR-кодтың көмегімен enpf.kz сайтындағы Жеке кабинетте сұранысқа ие екі операцияны орындауға болады. БЖЗҚ осылайша цифрлық қызметтер желісін кеңейту бойынша жұмыстарын жалғастыруда.

 

UAPF was one of the first to use a QR code when providing its services

 

Now, when submitting an application for the appointment of pension payments and making changes and (or) additions to the details, the application can be signed using a QR code.

Recall that applications are submitted to the UAPF for receiving pension benefits due to disability of groups 1 or 2, established indefinitely, as well as benefit payments from voluntary pension contributions. Previously, this could be done at the UAPF offices or in a personal account on the enpf.kz website using an electronic digital signature. Now EDS can be replaced by signing with a QR code. Also, the QR code will help when making changes and (or) additions to your data in the Personal Account on the enpf.kz website.

To do this, you need to go to your Personal Account on the enpf.kz website, where, when choosing these services, the “Sign with QR” button has been added. This signing method is implemented on the basis of integration with eGov mobile, so the user must install this application on his mobile phone and log in to it. After clicking on the «Sign with QR» button, a QR code is generated that contains a link to the Fund’s server. This QR code must be scanned using the eGov mobile application, in the upper right corner of which there is an icon for reading QR codes.

After scanning the QR code, a window opens showing the document being signed. Next, by clicking on the «Sign» button, the user needs to complete the signing of the document. As a result, the message “Signing completed successfully” should appear: the details will be changed, and the application for the appointment of a pension benefit can be viewed in the “My applications” section

So far, using a QR code, you can perform two requested operations in the Personal Account on the enpf.kz website. UAPF continues to work on expanding the range of digital services that can be obtained in this way.