Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2023 год

Новости Щучинска, Общество 1 812

Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2023 год

 

В соответствии с требованиями законодательства, за один месяц до наступления нового года ЕНПФ опубликовал в СМИ и на сайте пороги минимальной достаточности (ПМД) на 2023 в рамках досрочного использования пенсионных накоплений на альтернативные цели. Надо отметить, что ПМД на 2023 год составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста.

Некоторые изменения величин порогов объясняются тем, что при их расчете используются такие социальные показатели как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются.

На 2023 год предусмотрено, что минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге, минимальная пенсия 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 24 341 тенге, прожиточный минимум — 40 567 тенге. Повышены и другие социально-значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов.

Напомним, что законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» определено, что порог минимальной достаточности пенсионных накоплений — минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных видов пенсионных взносов, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете.

Методика расчета ПМД утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан №1042 от 2 октября 2013 года (с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года).

Согласно утвержденной Методике, величины ПМД пересматриваются ежегодно для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов.

Другими словами, порог минимальной достаточности — это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста получал с учетом минимальной базовой пенсии совокупные выплаты не менее минимальной пенсии.

 

Зейнетақы жинақтарының 2023 жылға белгіленген ең төменгі жеткіліктілік шегі

 

Заңнама талаптарына сәйкес, БЖЗҚ жаңа жыл басталғанға дейін бір ай бұрын 2023 жылға арналған зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шектерін (ТЖШ) бұқаралық ақпарат құралдарында және Қор сайтында жариялады. Атап кету керек, 2023 жылға белгіленген ТЖШ жас мөлшеріне  байланысты 3-тен 10 миллион теңгеге дейінгі соманы құрайды.

Кейбір шекті мәндердің өзгеруі оларды есептеу кезінде жыл сайын индекстелетін ең төменгі жалақы, ең төменгі зейнетақы, ең төменгі күнкөріс деңгейі сияқты әлеуметтік көрсеткіштердің ескерілуімен түсіндіріледі.

2023 жылға ең төменгі жалақы 70 мың теңгені, ең төменгі зейнетақы 53 076 теңгені, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері 24 341 теңгені, ең төменгі күнкөріс деңгейі 40 567 теңгені құрайды деп көзделген. Шекті мәндерді есептеу кезінде ескерілетін басқа да әлеуметтік маңызды көрсеткіштердің де мөлшері көтерілді.

Естеріңізге сала кетейік, ҚР «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңда «зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегі – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі зейнетақы мөлшерінен төмен емес ай сайынғы зейнетақымен қамсыздандыру үшін қажетті міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының ең төмен мөлшері» деп айқындалған.

ТЖШ есептеу әдістемесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 қазандағы №1042 Қаулысымен бекітілген  (2021 жылғы 6 қаңтардағы өзгерістер мен толықтырулармен).

Бекітілген Әдістемеге сәйкес, ең төменгі жеткілікті шек шамалары әр жас мөлшері үшін жеке анықталады және болашақ зейнетақы төлемдері мен зейнетақы жарналарының өсуін (индекстелуін) ескереді.

Басқаша айтқанда, ең төменгі жеткіліктілік шегі — бұл салымшының зейнетке шыққаннан кейін ең төменгі базалық зейнетақымен қоса ең төменгі зейнетақыдан кем емес жиынтық төлемдер алуы үшін шотында қалуға тиісті ең төменгі сома.